• سایز شماره 1     وزن : 1/300 کیلوگرم     اندازه دهنه : 25 سانتیمتر     ارتفاع : 9 سانتیمتر         سایز شماره 2     وزن : 1/500 کیلوگرم     اندازه دهنه : 28 سانتیمتر     ارتفاع : 9 سانتیمتر   سایز شماره 3     وزن : 1/700 کیلوگرم     اندازه دهنه : 29 سانتیمتر     ارتفاع : 9 سانتیمتر   سایز شماره 4     وزن : 2/300 کیلوگرم     اندازه دهنه : 34 سانتیمتر...

  700,000 تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • سایز شماره 1     وزن : 1/300 کیلوگرم     اندازه دهنه : 17 سانتیمتر     ارتفاع : 9 سانتیمتر         سایز شماره 2     وزن : 1/500 کیلوگرم     اندازه دهنه : 23 سانتیمتر     ارتفاع : 12/5 سانتیمتر   سایز شماره 3     وزن : 1/600 کیلوگرم     اندازه دهنه : 25 سانتیمتر     ارتفاع : 13 سانتیمتر   سایز شماره 4     وزن : 2/100 کیلوگرم     اندازه دهنه : 27 سانتیمتر...

  700,000 تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • سایز شماره 1     وزن : 1/100 کیلوگرم     اندازه دهنه : 18 سانتیمتر     ارتفاع : 10/5 سانتیمتر         سایز شماره 2     وزن : 1/400 کیلوگرم     اندازه دهنه : 20 سانتیمتر     ارتفاع : 11/5 سانتیمتر   سایز شماره 3     وزن : 1/600 کیلوگرم     اندازه دهنه : 22 سانتیمتر     ارتفاع : 12/5 سانتیمتر   سایز شماره 4     وزن : 1/900 کیلوگرم     اندازه دهنه : 24...

  600,000 تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • سایز شماره 1     وزن : 1/100 کیلوگرم     اندازه دهنه : 21 سانتیمتر     ارتفاع : 11 سانتیمتر         سایز شماره 2     وزن : 1/400 کیلوگرم     اندازه دهنه : 23 سانتیمتر     ارتفاع : 11 سانتیمتر   سایز شماره 3     وزن : 1/600 کیلوگرم     اندازه دهنه : 25 سانتیمتر     ارتفاع : 12 سانتیمتر   سایز شماره 4     وزن : 1/900 کیلوگرم     اندازه دهنه : 28 سانتیمتر...

  600,000 تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • سایز شماره 1     وزن : 1/100 کیلوگرم     اندازه دهنه : 21 سانتیمتر     ارتفاع : 11 سانتیمتر         سایز شماره 2     وزن : 1/400 کیلوگرم     اندازه دهنه : 23 سانتیمتر     ارتفاع : 11 سانتیمتر   سایز شماره 3     وزن : 1/600 کیلوگرم     اندازه دهنه : 25 سانتیمتر     ارتفاع : 12 سانتیمتر   سایز شماره 4     وزن : 1/900 کیلوگرم     اندازه دهنه : 28 سانتیمتر...

  600,000 تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • سایز شماره 1     وزن : 1/100 کیلوگرم     اندازه دهنه : 17 سانتیمتر     ارتفاع : 10/5 سانتیمتر         سایز شماره 2     وزن : 1/400 کیلوگرم     اندازه دهنه : 20 سانتیمتر     ارتفاع : 11/5 سانتیمتر   سایز شماره 3     وزن : 1/600 کیلوگرم     اندازه دهنه : 22 سانتیمتر     ارتفاع : 12/5 سانتیمتر   سایز شماره 4     وزن : 1/900 کیلوگرم     اندازه دهنه : 25...

  600,000 تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • سایز شماره 1     وزن : 1/200 کیلوگرم     اندازه دهنه : 25 سانتیمتر     ارتفاع : 5 سانتیمتر         سایز شماره 2     وزن : 1/500 کیلوگرم     اندازه دهنه : 27 سانتیمتر     ارتفاع : 5 سانتیمتر   سایز شماره 3     وزن : 1/700 کیلوگرم     اندازه دهنه : 29 سانتیمتر     ارتفاع : 5 سانتیمتر   سایز شماره 4     وزن : 2/300 کیلوگرم     اندازه دهنه : 34 سانتیمتر...

  650,000 تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • سایز شماره 1     وزن : 1/300 کیلوگرم     اندازه دهنه : 22 سانتیمتر     ارتفاع : 6 سانتیمتر         سایز شماره 2     وزن : 1/500 کیلوگرم     اندازه دهنه : 24 سانتیمتر     ارتفاع : 6 سانتیمتر   سایز شماره 3     وزن : 1/600 کیلوگرم     اندازه دهنه : 27/5 سانتیمتر  ارتفاع : 6 سانتیمتر   سایز شماره 4     وزن : 2/100 کیلوگرم     اندازه دهنه : 32 سانتیمتر...

  800,000 تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • سایز شماره 1     وزن : 1/200 کیلوگرم     اندازه دهنه : 25 سانتیمتر     ارتفاع : 5 سانتیمتر         سایز شماره 2     وزن : 1/500 کیلوگرم     اندازه دهنه : 27 سانتیمتر     ارتفاع : 5 سانتیمتر   سایز شماره 3     وزن : 1/700 کیلوگرم     اندازه دهنه : 29 سانتیمتر     ارتفاع : 5 سانتیمتر   سایز شماره 4     وزن : 2/300 کیلوگرم     اندازه دهنه : 34 سانتیمتر...

  650,000 تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • سایز شماره 1     وزن : 1/750 کیلوگرم     اندازه دهنه : 22/5 سانتیمتر     ارتفاع : 16/5 سانتیمتر         سایز شماره 2     وزن : 1/900 کیلوگرم     اندازه دهنه : 24 سانتیمتر        ارتفاع : 16/5 سانتیمتر   سایز شماره 3     وزن : 2/200 کیلوگرم     اندازه دهنه : 26/5 سانتیمتر     ارتفاع : 16/5 سانتیمتر   سایز شماره 4     وزن : 2/500 کیلوگرم     اندازه دهنه :...

  950,000 تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • سایز شماره 1     وزن : 1/700 کیلوگرم     اندازه دهنه : 25 سانتیمتر     ارتفاع : 16/5 سانتیمتر         سایز شماره 2     وزن : 1/800 کیلوگرم     اندازه دهنه : 27 سانتیمتر     ارتفاع : 16/5 سانتیمتر   سایز شماره 3     وزن : 2/100 کیلوگرم     اندازه دهنه : 30 سانتیمتر     ارتفاع : 16/5 سانتیمتر   سایز شماره 4     وزن : 2/500 کیلوگرم     اندازه دهنه : 34...

  950,000 تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود

لیست مقایسه محصولات

انصراف